Rozhovor s Milanem Calábkem : KOŘENY A KŘÍDLA

20.03.2014 13:05

KOŘENY A KŘÍDLA

Univerzitu Nové doby jste založil v roce 1996, na čem je vlastně založena výuka?

Abych si uvědomil, co bych měl vlastně studovat a jaký potenciál v sobě rozvíjet - jinými slovy Kdo jsem? Odkud přicházím a kam jdu? musím nejprve poznat, co si to ve mně vlastně uvědomuje, co je to mé vědomí …. Když se začnete do hloubky zabývat vědomím, dáte asi za pravdu Jeanu Gebserovi, že je to jen malý ostrůvek v oceánu nevědomí, jehož hlubiny tvoří řada struktur, které se utvářely během vývoje lidstva. Tato vývojová stádia jsou v nás stále přítomná, za určitých okolností mohou být aktivována a výrazně přesahují mnohem méně diferenciované Jungovo kolektivní nevědomí. Každá tato struktura vědomí, která se ve vývoji lidstva i v našem individuálním vývoji stala nevědomou, tvoří jiný model skutečnosti a i jinou totožnost: kdo jsem.

Proto také práce s hlubšími strukturami nevědomí je jedním ze čtyř hlavních tematických okruhů výuky. Zabývat se například šamanismem za předpokladu, že jsme obeznámeni i se strukturou Magického vědomí a jeho aktivací, nám může umožnit přístup k nelokálním informacím z našeho vnitřního vesmíru. Mozek každého z nás stejně jako hologram obsahuje celý kosmos. Šamané a dnes kvantové fyzici vždycky tvrdili, že fyzikální svět není jedinou realitou. Základní šamanskou technikou proto bylo přeladění na přímé - intuitivní - nelokální vnímání, i když takto získaná data mohou působit jako vize nebo zjevení.

 

Jaké obory kromě šamanismu zahrnujete do tohoto tematického okruhu?

Autohypnózu, klasickou a nepřímou hypnózu, hypnoterapii, systemické konstelace, ale i práci s destruktivními vzorci vytvořenými v dětství.

 

K čemu by jednotlivci pro vlastní užitek mělo být třeba umění hypnózy? Vždyť to je technika, kterou používají hlavně psychologové?

Tento tematický okruh nám umožní dívat se na lidské tělo jako na jeviště nevědomí. Každá nemoc, závislost nebo zlozvyk je pak způsobem neverbální komunikace hlubších struktur nevědomí s vědomím. Tuto komunikaci můžeme na čas potlačit medikací, ale to co nám nevědomí chce sdělit, řekne jinou a obvykle vážnější nemocí, neboť většinou jde o sdělení, že něco na vědomé úrovni děláme špatně, že náš způsob uvažování selhal a je potřeba jej změnit. Pomocí hypnózy ale můžeme dát nevědomí možnost, aby s námi komunikovalo jiným způsobem než na tělesné rovině a zároveň navázat spojení s vnitřními zdroji zdraví a regenerace. Z neurofyziologického hlediska jde o zapojení odlišných částí mozku a změnu tvorby neurotransmitérů, což není možné dosáhnout jiným způsobem.

Druhým tematickým okruhem výuky je pak Kosmická dimenze bytí a práce s kosmickými energiemi například ve fytoterapii.

 

Čím se liší vaše pojetí fytoterapie od běžného bylinkářství?

Mnoho současných bylinkářů přijalo biochemické paradigma, podle kterého náš život a zdraví závisejí na správných biochemických procesech, které probíhají v hmotném těle a do kterých můžeme s pomocí chemických látek úspěšně zasahovat. Prakticky v každém novém herbáři najdeme jako to nejdůležitější chemické složení byliny, které by nás mělo léčit, ale vzhledem k jeho nepatrnému množství zdaleka ne tak účinně a dokonale jako chemické léky. Toto paradigma vychází z přesvědčení, že vesmír se sestává z obrovského množství neživých těles a život vznikl za určitých okolností z mrtvé hmoty pouze na Zemi v procesu evoluce. Evoluce ale nemůže existovat bez involuce, vzestup bez sestupu, transcendence bez imanence - z čehož vycházel nejen Plótínův novoplatonismus, ale i dnes tak populární Tibetská kniha mrtvých. Ještě i renesanční medicína byla založena na pojetí, podle nějž hmota a organismy vznikly v procesu involuce materializací kosmických sil sestupujících ze živého inteligentního vesmíru, které zároveň nesou určité informace a mají i duchovní rozměr. V současné terminologii bychom mohli mluvit o přeměně vln energetických polí na hmotné částice (e=mc2). Skutečnost, že vesmír je živý, i když život v něm není vázán na uhlík a vodu jako na Zemi, prokázal i výzkum vědců Ruské akademie věd. Anténami, kterými na Zemi přijímáme tyto kosmické energie, jsou rostliny. U nich ještě nedošlo k inkarnaci Slunce a planet v podobě orgánů jako u živočichů. Z tohoto hlediska je třeba při terapii posílit anebo omezit působení kosmických sil z určitých planet a souhvězdí, které se podílejí na utváření energetického pole člověka. Z něj pak vzniká hmotné tělo, i když podle běžných esoterických představ je tomu naopak. Fytoterapie, jak ji s Láďou Křížem učíme na naší škole, je založena na tomto prastarém předpokladu působení kosmických energií, které nám zprostředkovávají byliny, na energetické tělo nemocného. Toto energetické pole přitom můžeme přirovnat k magnetickému poli, které ze železných pilin umístěných na papíru nad ním, vytváří určitý obrazec - tělo. Konvenční medicína se pokouší přeskupit tyto železné piliny (hmotné částice), aniž by vzala v potaz jejich magnetické (energetické) pole a jeho zdroj. Zatímco energetická medicína prostřednictvím bylin působí na toto pole přímo.

O funkčnosti prastarého paradigmatu vypovídají nejen naprosto přesné diagnózy Ládi Kříže pomocí bylin, ale i jeho terapeutické výsledky a praxe studentů, kteří si tento způsob fytoterapie osvojují.

 

Bylinky se obecně berou za neškodné, s tím, že nějaký čajíček nemůže uškodit. Ale jistě nemohou být přece univerzálně použitelné pro každého, pokud někoho třeba meduňka zklidní, může jinému uškodit? Vy na to upozorňujete, ale obecně se to moc neví a bylinné čaje koupíme běžně v každé samoobsluze.

Už kdysi jsem psal o tom, že meduňka někoho zklidní, ale většině lidí zejména ve středním věku může zkomplikovat život. Působením na hypotalamus totiž snižuje činnost štítné žlázy a pohlavních žláz. Proto u žen může zhoršit premenstruační syndrom a přispívat ke vzniku osteoporózy. U někoho zas může výborně působit proti kornatění cév, zatímco u jiného je vyvolává. Ale to jak bude působit, nám každá bylina - při testování řekne sama. Ale nejen to. Uvedu příklad. Všude se dočtete, že pálení žáhy, ze kterého se může vyvinout prékanceróza anebo kýla, způsobuje přebytek HCl a běžně se ordinují léky na potlačení její tvorby. Což přinese dočasné zklidnění, nicméně problém se postupně zhoršuje. Na pálení žáhy ale při diagnóze výborně reagují byliny jako hořec, zeměžluč nebo řepík, které tvorbu HCl naopak zvyšují a přesto reflux léčí. Pálení žáhy totiž opravdu způsobuje nedostatek HCl a proto jím také tolik netrpí malé děti, ale spíš senioři. Nedostatek HCl vede ke špatnému trávení a štěpení potravy (HCl aktivuje trávící enzymy). Když je kyseliny málo, zůstane s nestráveným jídlem v žaludku a pak dojde k jejímu průniku do jícnu.  Důležité rovněž je, že byliny, které bereme na určitý problém, po měsíčním užívání přestanou pomáhat a začnou působit opačně. Pokud nejde o super bylinu, kterou máme každý jen jednu a můžeme ji užívat téměř pořád.

 

Jak ji najdu?

Pozvu vás do školy, až se to budeme prakticky učit. Práce s kosmickými energiemi a studium Kosmické dimenze Bytí se ale neomezuje jen na fytoterapii. Do tohoto tematického okruhu patří i stravování, informační medicína, působení menhirů, kruhy v obilí, vliv luny….  a další obory

 

Slyšel jste o MMS? Jak se na to díváte?

Nepracuji s chemickými látkami, takže se k tomu nemůžu vyjádřit. Pochopitelně, kdyby mi šlo o život a nebyla jiná pomoc, tak nebudu váhat zkusit cokoli.  Ale vím, že v Regeně píšete třeba i o mořské plazmě a to si myslím, že je ohromně zajímavá a velice dobrá věc.

 

Co zahrnuje třetí tematický okruh studia na vaší škole?

Jde o archetypální (někdo upřednostňuje pojem archetypickou) psychologii, která se zabývá Mýtickým vědomím, jako oblastí nevědomí, které nás na rozdíl od hlubších struktur, jako je např. Hypnotické vědomí neovlivňuje tolik na tělesné, ale především na duševní úrovni. Strukturu Mýtického nevědomí jako obdoby Jungova kolektivního nevědomí tvoří préexistující formy - archetypy, které dávají vědomým i nevědomým duševním obsahům pevně vymezenou formu a tak usměrňují naše prožívání do vzorců, které vytvořily nesčetné generace předků a pevně se vryly do paměti lidí různých civilizačních okruhů. Jde o substrát, z něhož se vynořují základní témata našeho života, který se odehrává převážně ve vnitřním světě duše. Zároveň disponují mnohem větší silou než naše Vědomé Já, které ji získává od nich. Archetypy totiž kromě formující funkce i  transformují pudovou energii na duševní. Proto je můžeme považovat za energetická centra nevědomí, kterými proudí duševní energie do Vědomého Já. Pokud se ale v některém z archetypů tento proud zablokuje, ten nadměrně zesílí a současně s oslabením Vědomého Já dochází k "posedlosti" tímto archetypem: Afroditou, Hérou, Dionýsem, Hádem apod. Tato posedlost se může projevit duševním zhroucením případně vyústit do psychózy nebo schizofrenie. Ve světových mytologiích byly archetypy personifikovány jako bohové, bohyně a héroové, kteří mohou mít "tisíc tváří". Zejména jungovsko - hillmanovská psychologie se tak stala "novu polyteistickou religiozitou založenou na dualitě vědomí a nevědomí, které se projevuje rozporem: "mezi tím co jsme uvnitř" (v hlubinách nevědomí) a co se od nás očekává, že budeme na povrchu. Rozporem a konfliktem mezi stereotypem (požadavky vnějšího světa) a archetypem (nároky a volání nevědomé duše). Pokud tento konflikt netranscendujeme - nepřekročíme, nemůžeme prožívat celistvost jako nedualitu.  A zároveň nepřekonáme problémy a nemoci, které vznikají, když se nedokážeme vyrovnat buď s vnější anebo vnitřní realitou. Drama života v jeho první polovině (u většiny lidí ale mnohem déle) probíhá tak, že dochází k seberealizaci nevědomí a integraci jeho obsahů do vyrovnanější a zralejší osobnosti. Zatímco v druhé polovině života by našim cílem měla být transcendence dosavadní struktury vědomí na vyšší vývojový stupeň neboli ve východní terminologii osvícení. A tím se dostáváme ke čtvrtému tematickému okruhu výuky.

 

Jak se člověk má zorientovat, co je pro něj vhodné, pokud se chce rozvíjet a učit v duchovní oblasti, kudy má jít k osvícení? Hinduismus, křesťanská symbolika…šamani, fytoterapie, indiánské učení…práce s různými energiemi  a systémy…jóga, tantra, je toho velmi mnoho, jak se v tom neztratit?

Otevřít se duchovním prožitkům vyšších dimenzí a zažít vrcholnou zkušenost můžeme každý podle svých prédispozicí ať už při meditační praxi mahajánového buddhismu, Šankarovy a Maharišiho advaity, Mahárádžovy neoadvaity, současného pojetí neduality, křesťanské mystiky, řešení zenových koanů - nicméně skutečnou a trvalou transformaci a dosažení vyšší existenciální úrovně představuje až vznik integrálního vědomí.

 

Jak je dosáhnout? Co si představujete pod tímto pojmem?

Základem je integrace pohledů ze čtyř úhlů skutečnosti neboli slovy Kena Wilbera "čtyř kosmických kvadrantů". Ken Wilber asi nejvýznamnější současný filosof, prostudoval neuvěřitelný počet transcendentálních nauk od védánty přes buddhismus až po kabalu a uvědomil si, že nepopisují jednu skutečnost, jedno území, ale čtyři různá území, která nazval čtyřmi kvadranty kosmu. Dva individuální: vnitřní a vnější a jejich dvě kolektivní podoby. Hegelův Duch realizující se v dějinách lidstva tak dostal čtyři tváře. A pokud nechceme zabloudit v informačním labyrintu jakékoliv filosofie, nauky nebo oboru, pak bychom se měli snažit dívat na to, co studujeme z těchto čtyř hledisek  - zjednodušeně řečeno: uplatnit hledisko psychologické, vědecké, kulturní a společenské a následně tento pluralismus překročit a integrovat do jednoho pohledu. Charakteristickým znakem Integrálního vědomí je právě tento univerzální pluralismus, který se zásadně liší od současného neomarxistického multikulturalizmu a postmodernismu, jejich snahy popřít jakýkoliv universalismus a tím i duchovnost. Neboť všeobjímající Duch je zároveň základem, ze kterého se manifestuje veškerá mnohost.

Studium jakéhokoliv oboru na Univerzitě Nové doby je koncipováno v souladu s tímto integrálním pohledem. Cílem není jen znát a umět, ale i hluboká proměna posluchače, který ke studiu takto přistoupí.

Každý ze zmiňovaných tematických okruhů má těžiště v některém ze čtyř ročníků.

"Práce s kosmickými energiemi" (zejména fytoterapie) v I. ročníku.

"Práce s nevědomím" (zejména hypnóza) ve II. ročníku.

Archetypální psychologie (bohové a bohyně v nás) ve III. ročníku a "realizace" (práce na integrálním vědomí) ve IV. ročníku.

Přičemž ve všech jednotlivých ročnících se posluchači zároveň setkají s každým z těchto tematických okruhů ve stále rozvinutější a integrovanější podobě. Absolvent tak získá přehled o všech čtyřech tematických okruzích v poměrně širokém rozsahu a zároveň prostřednictvím seminářů se bude moci specializovat  na obor nebo obory, které si zvolí.

 

Stále hledáme, ale kam my vlastně chceme a můžeme dospět? K integrálnímu vědomí, podstatě bytí soustředěním se na skutečné prožívání „tady a teď“? Valí se na nás spousta informací, seminářů, někdo řekne: jeď do ášrámu, medituj, pojď na jógu, uč se tantru…konstelace, sweet lodge, halucinogeny, šamanismus…a hledající se mnohdy stává i téměř profesionálním vymetačem duchovních seminářů, vzdaluje se spotřebnímu materiálnímu způsobu života…a stále nenachází naplnění. Nebylo dříve to prosté živobytí a každodenní modlitba tak akorát…?

Ano, neboť jak praví staré indické pořekadlo: to co potřebujeme, jsou kořeny a křídla.

 

Zpět